Monday, 16 September 2013 09:20

สามารถใช้งาน Internet ได้แล้ว

   ตามที่วิทยาเขตกำแพงแสนมีปัญหาการใช้งาน internet นั้น ขณะนี้สามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ