ตามที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้ทำการสำรวจความต้องการสั่งซื้อเครื่อง Microsoft Surface รุ่น RT 32G สำหรับนิสิตและบุคลากรมก. นั้น บัดนี้ บริษัทได้แจ้งกำหนดวันส่งสินค้าดังกล่าว สำหรับวิทยาเขตกำแพงแสน บริษัทจะนำสินค้ามาส่งพร้อมรับชำระเงินสด ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม และรายชื่อสามารถดูได้จากเอกสารแนบด้านล่าง

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                                   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส.

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติและราคา