ครูโรงเรียนในโครงการ 9 บวร อบรมหลักสูตร การแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS5

วันที่ 14-15 ตุลาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน