ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส. ร่วมกับบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายแบบไร้สาย บริเวณสนามกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน บริเวณสระพระพิรุณ  เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยใน ปี พ.ศ. 2558 และเพื่อรองรับงานเกษตรกำแพงแสนในช่วงวันที่ 1-10 ธันวาคม 2556 นี้