โครงการเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิต หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R (12 ชม.) 

9-10 พ.ย.56 9.00-16.00 น.