“โครงการเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนิสิต” การใช้งานระบบปฏิบัติการ Android (12 ชม.) 23-24 พ.ย.56  9.00-16.00 น.