สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญชวนนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรี ปี 1 – 4 ที่มีความสนใจเพิ่มพูนทักษะความรู้ความชำนาญด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

เข้าร่วมอบรมและทดสอบความรู้ด้วยข้อสอบมาตรฐานสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 หลักสูตร คือ

- The Internet and Computing Core (IC3) Certificate 40 คน
- Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate 40 คน
- Adobe Certified Associated (ACA) Certificate 20 คน

* นิสิต 1 คนสามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตร

* เปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่เว็บ http://training.ku.ac.th/

* ทุกคนที่เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร และทราบผลการสอบทันที
******************************
Credit: ฝ่ายบริการและฝึกอบรม สบค.