ประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 310 ชั้น 3 อาคารศุนย์มหาวิทยาลัย