ประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันอังคารที่ 7 มกราคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 310 ชั้น 3 อาคารศุนย์มหาวิทยาลัย