โครงการเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิต หลักการเขียนโมเดลด้วย Sketchup  2013 (15 ชม.) 

18-19 ม.ค.57 9.00-16.00 น. และ 20 ม.ค. 57  17.00-20.00 น.