เมื่อวันที่ 20-22 มค 56 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส. ได้เข้าร่วมดูงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อจัดเตรียมความพร้อมด้านสารสนเทศ รองรับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 42 (นนทรีเกมส์)