โครงการเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิต หลักการเขียนโมเดลด้วย Sony Vegas   2013 (12 ชม.) 

25-26 ม.ค.57 9.00-16.00 น.