ประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557