โครงการเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิต หลักการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel   2010 (15 ชม.) 

3-7 ก.พ. 57 17.00-20.00 น.