อบรมฟรี  !!!  โครงการเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากร

หลักสูตร เทคนิคการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน   

รุุ่นที่ 1  24 มี.ค. 57 9.00-14.00 น.  รุ่นที่ 2  21 เม.ย. 57 9.00-14.00 น.

ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและรายละเอียด 

 

คุณสมบัติและข้อกําหนดของผู้เข้าฝึกอบรม

  • บุคลากร สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
  • เนื่องจากเป็นการอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และรับจํานวนจํากัด ดังนั้นผู้ที่สมัครก่อนจะมีสิทธิ์เข้าอบรมตามจํานวนที่ โครงการระบุ
  • ในการสมัคร ต้องวางเงินมัดจํา จํานวน 200.- บาท ถ้าเข้ารับการอบรมครบตามหลักสูตรจะได้รับเงินมัดจําคืนพร้อมใบประกาศนียบัตร แต่ถ้าขาดเรียน จะถูกปรับครั้งละ 50.- บาท จากเงินมัดจํา
  • หากผู้สมัครเข้าฝึกอบรมต้องการสละสิทธิ์ จะต้องแจ้งให้ทราบล้วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 4 วันทําการ ถ้าไม่แจ้งชื่อสละสิทธิ์ จะไม่ได้รับเงินค่ามัดจําคืน
  • หากเข้าฝึกอบรมต่ำกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนชั่วโมงที่อบรม จะไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส. อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ชั้น 3  โทร 0-3435-1553,0-3435-2027 ภายใน 3881-4