โครงการเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิต หลักสูตรการเขียนแบบดวยโปรแกรม Solidworks (15 ชม.) 22-23, 24 ก.พ. 57