ภาพบรรยากาศบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจัดงานประเพณีสงกรานต์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2557