ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินโครงการ ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย หอพักนิสิต ๑-๒๔  จำนวน ๒๐ จุด เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556