ภาพโครงการเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากรสำนักงานวิทยาเขต 

หลักสูตร เทคนิคการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน   

วันที่ 21 เม.ย. 2557 9.00-14.00 น.