โครงการฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการ ๙ บวร

“หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น”

วันที่ ๑๖ –๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาตสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน