ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 3-4 มิถุนายน 2557