บริการห้องประชุม

    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  บริการห้องประชุม และอุปกรณ์ต่างๆ

สถานที่ให้บริการ 

ตั้งอยู่อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ชั้น ๓

อัตราค่าธรรมเนียม (รายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ)

รายวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (จำนวน ๔๐ คน) วันละ ๑,๕๐๐ บาท

รายชั่วโมง ๓๐๐ บาทต่อชั่วโมง

การจองใช้บริการ 
          
     ผู้ใช้บริการสามารถจองใช้งานได้ด้วยตนเอง ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ชั้น ๓ โทร ๐๓๔-๓๕๑๕๕๓, ๐๓๔-๓๕๒๐๒๗, ๐๓๔-๓๕๒๐๒๖, ๐๓๔-๓๕๒๐๒๘ ภายใน ๓๘๘๓, ๓๘๘๒, ๓๘๘๑ ๓๑๒๕

ห้องให้บริการ

   

     

    

  

 

 

 

(ข้อมูลอัพเดท ณ เดือนสิงหาคม๒๕๕๖)