ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครือข่ายนนทรีจะได้รับ “บัญชีผู้ใช้ (Account)” หรือ “ชื่อผู้ใช้ (Username)” และ “รหัสผ่าน (Password)” เพื่อการใช้งานเครือข่ายนนทรี โดยบัญชีผู้ใช้งานเครือข่าย แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

บัญชีผู้ใช้ส่วนบุคคล

 

      - สำหรับอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ (มีคำสั่งจ้างจากมหาวิทยาลัย)

          ติดต่อด้วยตนเอง โดยยื่นแบบฟอร์มการขอบัญชีผู้ใช้ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว ได้สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย หรือยื่นเอกสารผ่านทางระบบรับ – ส่งเอกสารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือติดต่อด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์ ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ บางเขน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ และลูกจ้างชั่วคราวที่หน่วยงานเป็นผู้จ้างต้องแนบสำเนาคำสั่งจ้าง มาพร้อมกันนี้ด้วย

          การรับบัญชีผู้ใช้

          ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส. จะดำเนินการจัดส่งใบแจ้งบัญชีผู้ใช้ไปยังหน่วยงานที่สังกัด เมื่อได้รับใบแจ้งจากสำนักบริการคอมพิวเตอร์แล้ว

          แบบคำขอบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

     
- สำหรับนิสิต และนักเรียน ร.ร.สาธิต เกษตรฯ

         นิสิตใหม่วิทยาเขตกำแพงแสน ต้องลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีด้วยตนเอง ที่เว็บไซต์
https://nontriregis.ku.ac.th/
           
         นักเรียนโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ ทางโรงเรียนสามารถยื่นแบบฟอร์มคำร้องขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (แบบกลุ่ม) ได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส. หรือ ที่เคาน์เตอร์ ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และจะจัดส่งใบแจ้งบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ให้แจกจ่ายให้แก่นักเรียนต่อไป
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม     
                  
         

บริการบัญชีผู้ใช้สำหรับหน่วยงาน

 

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ให้บริการบัญชีผู้ใช้สำหรับหน่วยงาน ในรูปแบบของ e-Mail Address โดยมีข้อกำหนด ดังนี้
 
   - หน่วยงานที่สามารถขอชื่อ e-Mail Address ของหน่วยงานได้ ต้องเป็นหน่วยงานราชการในสังกัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระดับภาควิชาขึ้นไป หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าระดับภาควิชาและคณะ และได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
 
   - ชื่อ e-Mail Address ของหน่วยงาน เป็นชื่อ e-Mail Alias สามารถใช้เป็นชื่อเต็ม ชื่อย่อภาษาอังกฤษของหน่วยงาน หรือชื่ออื่นที่เหมาะสม โดยไม่จำกัดความยาว แต่ห้ามมีช่องว่าง
 
   - เป็นชื่อที่ไม่ซ้ำกับชื่อที่ได้ลงทะเบียนมาก่อนแล้ว
 
   - สามารถแทนชื่อ e-Mail Address ของผู้ดูแล (Admin) หน่วยงาน ได้มากกว่า 1 คน แต่ไม่เกิน 3 คน
 
   - ผู้ดูแล (Admin) ชื่อ e-Mail Address ของหน่วยงาน จะต้องมีชื่อ e-Mail Address ส่วนบุคคลอยู่แล้ว และจะได้โควต้าอีเมลพิเศษเป็น 30 MB
 
   - เมื่อมีการเปลี่ยนผู้ดูแล (Admin) ชื่อ E-mail Address ของหน่วยงาน สามารถแจ้งสำนักบริการคอมพิวเตอร์ เพื่อดำเนินการเปลี่ยนชื่อ e-Mail Address ของผู้ดูแล (Admin) ให้ถูกต้อง
 
   หมายเหตุ : สำหรับหน่วยงานที่ขอชื่อ e-Mail Address ของหน่วยงาน จะไม่มีรหัสบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน
สำนักบริการคอมพิวเตอร์จะออกรหัสบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน สำหรับรายบุคคลเท่านั้น

   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

บัญชีผู้ใช้สำหรับอาจารย์พิเศษ แขกของมหาวิทยาลัย ลูกจ้างโครงการและ โครงการความร่วมมือต่างๆ

 

            สามารถติดต่อขอบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีได้ด้วยตนเอง โดยยื่นแบบฟอร์มการขอบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส. หรือให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้จัดส่งแบบฟอร์มผ่านระบบรับ - ส่งเอกสาร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

บัญชีผู้ใช้สำหรับจัดประชุม และสัมมนา

 

          ผู้จัดงานประชุม และสัมมนา สามารถติดต่อขอบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี โดยยื่นแบบฟอร์มแสดงความจำนงค์ด้วยตนเอง ได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ในวันและเวลาราชการ คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
         

สำหรับผู้ที่ลืมรหัสผ่าน (password) หรือไม่สามารถใช้งานรหัสผ่านได้ ติดต่อขอจัดทำรหัสผ่าน (password) ใหม่ด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานแสดงตัวตน(บัตรประจำตัวนิสิต/บัตรพนักงานฯลฯ) ได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน หรือ ชั้น 2 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตบางเขน  

  ที่มา : สำนักบริการคอมพิวเตอร์ บางเขน
  จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส. โทร. 3125 ต่อ 19 หรือ 034-352028 ต่อ 19, kpswnw@ku.ac.th