ขณะนี้สายไฟเบอร์ออฟติกขาด

ขณะนี้สายไฟเบอร์ออฟติกขาด บริเวณอาคารศูนย์เรียนรวม 4 ทำให้ไม่สามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้


copyright © งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โทร. 034-352027  ภายใน 3881-4 , 3125