บุคลากร

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการกลาง 

สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 โทร. 034 - 352027 

    ภายใน 3881 - 3 , 3125 

นางสาวกชพร ว่องไววุฒิ

งานธุรการ

นายธณพร ด้วงสง

นางสาวหัสยา ใจรู้รอบ

นางสาวชลธิชา คนยงค์

ฝ่ายระบบปฏิบัติการ

นายสุธี ชาวนาฟาง

นายอนุสรณ์ เรืองศรี

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

นางสาวสิริวรรณ ชมภูแก้ว

ฝ่ายระบบเครือข่าย

นายจักรกฤษณ์ วันดี

นายทศพร วัฒนะพันธ์ศักดิ์

ฝ่ายพัฒนาเว็บไซต์

นายภานุวัฒน์ ปัญจเมธี

ฝ่ายพัฒนาซอฟแวร์

นายพีรยุทธ จันทร์เพ็ญงาม

นายภาณุ เล้าสุวรรณ


copyright © งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โทร. 034-352027  ภายใน 3881-4 , 3125