งานเทคโนโลยีสารสนเทศซ่อมสายไฟเบอร์ออฟติก

งานเทคโนโลยีสารสนเทศซ่อมสายไฟเบอร์ออฟติกเชื่อมต่อไปยัง คณะอุตสาหกรรมบริการขาด เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566


copyright © งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โทร. 034-352027  ภายใน 3881-4 , 3125