จะไม่สามารถใช้งาน internet ได้ในวันเสาร์ที่ 10 ก.พ. 67 เนื่องจากไฟฟ้าดับนาน

           เรียน ผู้ใช้งานระบบเครือข่าย internet ทุกท่าน เนื่องด้วยจะมีการดับกระแสไฟฟ้าในวันเสาร์ที่ 10 ก.พ. 2567 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ส่งผลให้ไม่มีไฟฟ้าเลี้ยงอปุกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จึงไม่สามารถให้บริการ internet ได้ ในเวลา 9.30-17.00 น. โดยประมาณ

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก

            งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน  cit.kps.ku.ac.th


copyright © งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โทร. 034-352027  ภายใน 3881-4 , 3125