วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เครื่องสำรองไฟแฟลตบุคลากร 1

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เครื่องสำรองไฟแฟลตบุคลากร 1 เสีย ทำให้ไม่สามรถใช้งานอินเตอร์เน็ตแฟลตบุคลากรที่ 1-11 ได้ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

 


copyright © งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โทร. 034-352027  ภายใน 3881-4 , 3125