แก้ไขระบบอินเตอร์เน็ต Zone 3 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 24 สิงหาคม 2565

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ไขระบบอินเตอร์เน็ต Zone 3 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 24 สิงหาคม 2565copyright © งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โทร. 034-352027  ภายใน 3881-4 , 3125