โครงการอบรมนิสิต หลักสูตรการตัดต่อและเผยแพร่สื่อวิดีโอในรูปแบบออนไลน์

โครงการอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิตเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการตัดต่อและเผยแพร่สื่อวิดีโอในรูปแบบออนไลน์ (จำนวน 12 ชม.)

วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-16.00 น.

 


copyright © งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โทร. 034-352027  ภายใน 3881-4 , 3125