โครงการอบรมนิสิตหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop และโปรแกรม Adobe InDesign

 

โครงการอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิตเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ 

หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop และโปรแกรม Adobe InDesign (จำนวน 12 ชม.)

วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-16.00 น.


copyright © งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โทร. 034-352027  ภายใน 3881-4 , 3125