โครงการอบรมนิสิตหลักสูตรการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form Online อย่างมืออาชีพ

 

 โครงการอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิตเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form Online อย่างมืออาชีพ (จำนวน 12 ชม.)

วันที่  11-12 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น.


copyright © งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โทร. 034-352027  ภายใน 3881-4 , 3125