โครงการอบรมนิสิตหลักสูตรการทำตลาดสินค้าออนไลน์เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ (online marketing)

โครงการอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิตเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ  หลักสูตรการทำตลาดสินค้าออนไลน์เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ (online marketing) (จำนวน 12 ชม.)

วันที่  10-11 กุมภาพันธ์  2567 เวลา 09.00-16.00 น.


copyright © งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โทร. 034-352027  ภายใน 3881-4 , 3125