โครงการอบรมนิสิตหลักสูตร Frontend Developer Bootcamp: จาก HTML สู่ React ใน 12 ชั่วโมง

โครงการอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิตเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ  หลักสูตร  Frontend Developer Bootcamp: จาก HTML สู่ React ใน 12 ชั่วโมง (จำนวน 12 ชม.) วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567


copyright © งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โทร. 034-352027  ภายใน 3881-4 , 3125