โครงการอบรมนิสิตหลักสูตรการพัฒนาเว็บอย่างมือโปรด้วย Docker และประยุกต์ใช้งานจริงบน Cloud AWS

โครงการอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิตเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการพัฒนาเว็บอย่างมือโปรด้วย Docker และประยุกต์ใช้งานจริงบน Cloud AWS วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2567


copyright © งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โทร. 034-352027  ภายใน 3881-4 , 3125