📣 เรียน ผู้ใช้งาน KU Google ⛔ ขณะนี้มีปริมาณการใช้งานพื้นที่ KU Google

📣 เรียน ผู้ใช้งาน KU Google
⛔ ขณะนี้มีปริมาณการใช้งานพื้นที่ KU Google เกินลิขสิทธิ์ที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดซื้อ ส่งผลให้การใช้งานบางบริการของ Google ไม่ได้รับความสะดวก หรืออาจใช้งานไม่ได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อขอขยายพื้นที่ชั่วคราว ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลามากกว่า 3 วัน
ดังนั้น สำนักบริการคอมพิวเตอร์มีความจำเป็นต้องลบข้อมูลของผู้ที่ไม่ได้ดำเนินการใดๆ และล่วงเลยระยะเวลาผ่อนผันให้ในการโอนย้ายข้อมูล
โดยจะลบข้อมูลนิสิตเก่าทันที เพื่อคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพการให้บริการ
🙏 จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
✅ ในกรณีต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้ตามช่องทางดังนี้
Helpdesk โทร. 0-2562-0951-6 ภายใน 622541-3
 

copyright © งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โทร. 034-352027  ภายใน 3881-4 , 3125