งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครอบรมแบบออนไลน์ สำหรับนิสิต ฟรี !!

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครอบรมแบบออนไลน์ สำหรับนิสิต ฟรี !! #รับจำนวนจำกัด โดยนิสิตจะได้รับใบประกาศนียบัตร และหน่วยกิจกรรม ด้านพัฒนาทักษะความสามารถ

รายละเอียดโครงการ : รับสมัครนิสิตหลักสูตรละ 20-40 คน หลักสูตรที่เปิดอบรมได้แก่ 

สมัครอบรมได้ที่ ลิงค์สมัครอบรมแต่ละหลักสูตร

1. หลักสูตรการทำตลาดสินค้าออนไลน์เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ (online marketing) (จำนวน 12 ชม.)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-j4eDY5rXMrDWlQrT_fEmN4ynCSDyBiWxtqKFBkASL_D2Aw/viewform

2. หลักสูตร Frontend Developer Bootcamp: จาก HTML สู่ React ใน 12 ชั่วโมง (จำนวน 12 ชม.)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGlK8CLNOE0E0y_oyqJUfDiGSqVdoWWY0BA_cBJ4HIwkciZQ/viewform

3. หลักสูตรการพัฒนาเว็บอย่างมือโปรด้วย Docker และประยุกต์ใช้งานจริงบน Cloud AWS (จำนวน 12 ชม.)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSez_jY5kl9mBxFkKnepXXC3uBruWs0Y47AZC1AMcjUq-YQelQ/viewform

4. หลักสูตรกราฟิกดีไซน์ & อินโฟกราฟิก (จำนวน 12 ชม.)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI2Cp0FvVAEkOl9n_XqElcw43J88qLgo8EIKnlBIw284kSKw/viewform

5. หลักสูตรการเขียนแบบ 3D model ด้วยโปรแกรม SketchUp (จำนวน 12 ชม.)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYddVjP3N5gRvFUF4JzPNoOCH1wfVDzGp6iqCyuRiEYO6OfA/viewform

6. หลักสูตรการตัดต่อและเผยแพร่สื่อวิดีโอในรูปแบบออนไลน์ (จำนวน 12 ชม.)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1TFl-yXdmVZyayAPCTaEOxnD9ioH8h2k5JAlHZ4nOnkTEog/viewform

7. หลักสูตรการเขียนโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม (จำนวน 12 ชม.)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsc9tvWNJeDuNXSGW_SW4dWsyGDU7bHuAKxSF1qaJ1q1ZkOQ/viewform

 

รายละเอียดหลักสูตร

 1. หลักสูตรการทำตลาดสินค้าออนไลน์เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ (online marketing) (จำนวน 12 ชม.)

เนื้อหาหลักสูตร การบรรยาย และปฏิบัติการ

 • รู้และเข้าใจการทำธุรกิจออนไลน์
 • เครื่องมือ และช่องทางการทำตลาดออนไลน์
 • การทำแผนธุรกิจสินค้าออนไลน์
 • เทคนิคการทำตลาดสินค้าออนไลน์
 • ออกแบบและสื่อสารการตลาดสินค้าออนไลน์
 • การทำตลาดสินค้าออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์ชั้นนำ
 • กฎหมายและข้อปฏิบัติในการทำตลาดออนไลน์
 • Workshop และ ส่งผลงาน
 1. หลักสูตร Frontend Developer Bootcamp: จาก HTML สู่ React ใน 12 ชั่วโมง (จำนวน 12 ชม.)

เนื้อหาหลักสูตร การบรรยาย และปฏิบัติการ

 • พื้นฐาน HTML (1 ชั่วโมง)

โครงสร้างพื้นฐานของเอกสาร HTML: การรู้จักกับ DOCTYPE, head, body การใช้งาน Elements และ Attributes: การใช้งาน tags เช่น p, h1-h6, a, img และการกำหนด attributes เช่น href, src Forms และ Input Types: การสร้างฟอร์ม, การใช้งาน input types เช่น text, password, checkbox

 • พื้นฐาน CSS (1 ชั่วโมง)

Syntax และการใช้งาน Selectors: การใช้งาน basic selectors, combinators, pseudo-classes

การจัดรูปแบบพื้นฐาน: การกำหนดสี, ขนาด, padding, margin, borders Responsive Design และ Media Queries: การใช้งาน breakpoints และการกำหนด styles สำหรับแต่ละขนาดหน้าจอ

 • พื้นฐาน JavaScript (2 ชั่วโมง)

Data Types, Variables, และ Operators: การรู้จักกับ string, number, boolean, array, object; การใช้งาน var, let, const; การดำเนินการ +, -, *, / Control Structures และ Functions: การใช้งาน if-else, loops, การสร้าง function และการเรียกใช้ การทำงานร่วมกับ DOM: การเข้าถึง elements, การแก้ไข content และ attributes, การจัดการ events

 • บทนำเกี่ยวกับ React (1 ชั่วโมง)

ประวัติของ React: การเกิดมาและการพัฒนาของ React โครงสร้างพื้นฐานของ React: Components, Virtual DOM JSX: การรู้จักกับ JSX และการใช้งาน

 • Components, Props, State, และ Lifecycle (3 ชั่วโมง)

Components: Functional vs. Class-based, composition Props: การส่งข้อมูลระหว่าง components State: การจัดการภายใน component Lifecycle: ขั้นตอนต่างๆ ใน component lifecycle เช่น componentDidMount, componentDidUpdate

 • การจัดการฟอร์มและ Events (1 ชั่วโมง)

Forms in React: Controlled vs. Uncontrolled components

Event Handling: การจัดการ events เช่น onClick, onChange

 • Routing และ Navigation (1 ชั่วโมง)

React Router: การตั้งค่า routes, Link, NavLink, Switch

Navigation: การสร้าง navigation bar, redirecting

 • Advanced Topics และ การทำงานร่วมกับ API (2 ชั่วโมง)

Hooks: useState, useEffect, custom hooks

API Integration: การเรียกใช้ API ด้วย fetch, axios

Error Handling: การจัดการ errors และ exceptions

 • การปิดท้ายและข้อคิดเสนอ (1 ชั่วโมง)

Best Practices: การเขียน code ที่ดีใน React

Resources for Further Learning: แนะนำ resources สำหรับการเรียนรู้ต่อ

 • Q&A: การตอบคำถามและข้อสงสัยจากผู้เรียน
 • Workshop และ ส่งผลงาน
 1. หลักสูตรการพัฒนาเว็บอย่างมือโปรด้วย Docker และประยุกต์ใช้งานจริงบน Cloud AWS (จำนวน 12 ชม.)

เนื้อหาหลักสูตร การบรรยาย และปฏิบัติการ

 • แนะนำ Docker และคอนเซปต์ของ Containerization

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจำลองสภาพแวดล้อมของการทำงาน

ความแตกต่างระหว่าง Docker กับ VM (Virtual Machines)

ข้อดีของการใช้ Docker

 • ติดตั้งและการตั้งค่า Docker

ขั้นตอนการติดตั้ง Docker บนระบบปฏิบัติการต่าง ๆ

การตั้งค่า Docker และการใช้งาน Docker Hub

 • การทำงานกับ Docker Containers

การสร้างและการจัดการ Containers

การเชื่อมต่อระหว่าง Containers

การจัดเก็บข้อมูลและการจัดการ State

Workshop -Docker: Wordpress + MySQL + phpMyAdmin

 • Docker Images และ Dockerfile

การสร้าง Images จาก Containers

การเขียนและการใช้งาน Dockerfile

การจัดการ Images ผ่าน Docker Hub หรือ Registry อื่น

Workshop - Custom images : Dockerfile + React app

 • Docker Networking และ Docker Compose

หลักการของ Docker Networking

การสร้างและการจัดการ Networks

การใช้ Docker Compose เพื่อจัดการ multi-container applications

Workshop - Docker Compose : Wordpress + MySQL + phpMyAdmin

 • การปรับใช้แอปพลิเคชันด้วย Docker

ขั้นตอนการปรับใช้แอปพลิเคชันในสภาพแวดล้อม Production

การใช้งาน Docker ในการปรับใช้แอปพลิเคชันบน Cloud

Workshop - Image push ขึ้น Docker Hub พร้อม deploy ขึ้น Cloud AWS

 • Best Practices และ Workshop

การสรุป Best Practices ในการใช้งาน Docker

 • Workshop และ ส่งผลงาน
 1. หลักสูตรกราฟิกดีไซน์ & อินโฟกราฟิก (จำนวน 12 ชม.)

เนื้อหาหลักสูตร การบรรยาย และปฏิบัติการ

 • ความสำคัญงานออกแบบกราฟิก สิ่งพิมพ์ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ สินค้าและบริการ
 • พื้นฐานงานกราฟิกดีไซน์ โปรแกรมและแอปพลิเคชันในการทำงานกราฟิกดีไซน์ & อินโฟกราฟิก และการประยุกต์ใช้งาน
 • การฝึกปฏิบัติการ การออกแบบนามบัตร, โลโก้, แผ่นพับ, แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์, แผ่นประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ
 • Workshop และ ส่งผลงาน
 1. หลักสูตรการเขียนแบบ 3D model ด้วยโปรแกรม SketchUp (จำนวน 12 ชม.)

เนื้อหาหลักสูตร การบรรยาย และปฏิบัติการ

 • หลักการเขียนแบบในงานประเภทต่างๆ, รู้จักกับโปรแกรม SketchUp
 • การกำหนดหน่วยวัดและความละเอียดของหน่วยวัด (Unit)
 • ดูภาพรวม Interface การทำงานหลัก ๆ ของโปรแกรม
 • หน้าต่างการทำงานและส่วนประกอบใน SketchUp
 • เรียนรู้การปรับแต่งเครื่องมือต่างๆ Tool bar, Modeling Window
 • Select, Pan, Orbit, Zoom, Eraser>> เรียนรู้การใช้เครื่องมือพื้นฐานในการควบคุมวัตถุ
 • Edges & Faces >> ทำความเข้าใจในเรื่องเส้นและพื้นผิว
 • Inferences >> ทำความเข้าใจในเรื่อง Snap แบบต่าง ๆ
 • ชุดเครื่องมือวาดเส้น รูปทรงพื้นฐาน และการจัดการกับชิ้นงาน
 • การแสดงมุมมองในพื้นที่การทำงาน
 • ทำงานกับแกนอ้างอิงเขียนเส้นตรง เส้นโค้ง สี่เหลี่ยม โพลีก้อน ฟรีฟอร์ม
 • เรียกใช้ Toolbars , Shadow , Fog , Animation
 • การใช้คำสั่ง Move & Copy แบบต่าง ๆ และ การใช้คำสั่ง Push & Pull
 • ใช้คำสั่ง Offset, Follow Me และ คำสั่ง Flip Along
 • คำสั่ง Tape Measure และ คำสั่ง Protractor และ Axes
 • เรียนรู้ความเข้าใจในการระบุ Dimensions
 • กำหนดรายละเอียดด้วยตัวหนังสือ 2 มิติ
 • สร้างตัวหนังสือ 3 มิติ ( 3D Text ) และ ใช้คำสั่ง Scale และ Rotate
 • ควบคุมการแสดงภาพบนพื้นที่การทำงาน
 • ควบคุมพื้นที่การทำงานด้วยกลุ่มเครื่องมือ Camera
 • ควบคุมพื้นที่การทำงานด้วยกลุ่มเครื่องมือ Walkthrough
 • เทคนิคการใช้คำสั่ง Offset
 • เปลี่ยนทิศวัตถุแบบกลับด้าน
 • ลบเหลี่ยมและเส้นขอบด้วย Soften Edges
 • วาดรูปสร้างโมเดล ( Construction & 3D Geometry)
 • การแก้ไขและตกแต่งโมเดล
 • จัดการและปรับแต่งโมเดลสำเร็จรูป
 • การใส่ Material ในหลายๆรูปแบบ
 • สร้างและกำหนดขนาดสัดส่วน , แก้ไขตำแหน่ง ของ Material
 • กำหนดภาคตัดขวาง (Section Plane)
 • เรียนรู้การใช้เครื่องมือ Hide / Unhide , Lock / Unlock
 • Make Component, Group, เรียนรู้การวมวัตถุในแบบต่าง และการตัดแบ่งระหว่างวัตถุ
 • การ Explode วัตถุจากการ Group และ การใช้ และการปรับแต่งคำสั่ง Tags
 • กำหนดมุมมองด้วยวิธี Add Scenes
 • คำสั่งและปรับแต่ง Shadows และ คำสั่ง Fog และ Soften Edges
 • ทำความเข้าใจกับ Entity Info
 • Workshop และส่งผลงาน
 1. หลักสูตรการตัดต่อและเผยแพร่สื่อวิดีโอในรูปแบบออนไลน์ (จำนวน 12 ชม.)

เนื้อหาหลักสูตร การบรรยาย และปฏิบัติการ

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างสื่อวีดีโอ
 • การใช้งานโปรแกรมตัดต่อวิดิโอ
 • การเผยแพร่สื่อวีดีโอ
 • วิธีการทำเป็น (VCD,DVD)
 • Workshop และส่งผลงาน
 1. หลักสูตรการเขียนโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม

เนื้อหาหลักสูตร การบรรยาย และปฏิบัติการ

 • แนะนำประเภทหุ่นยนต์
 • ความหมายและประเภทของหุ่นยนต์
 • ความสามารถการประยุกต์ใช้และความปลอดภัย
 • องค์ประกอบหุ่นยนต์
 • ระบบพิกัดในหุ่นยนต์
 • การควบคุมหุ่นยนต์
 • Virtual Pendant
 • การจำลองการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ในโปรแกรม Robot Studio
 • Mission#1 : ควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์โดยใช้ Virtual Pendant
 • การออกแบบเส้นทางการเคลื่อนที่ของแขนกล
 • การเขียนโปรแกรมแบบพื้นฐาน
 • เขียนในโปรแกรมด้วยคำสั่งพื้นฐาน
 • Mission#2 : เขียนสีเหลี่ยมและวงกลม
 • Final Mission : ประยุกต์ใช้งานการเคลื่อนที่ของแขนกลร่วมกับชิ้นงาน
 • สรุปการเรียนและตอบคำถาม
 • Workshop และส่งผลงาน

copyright © งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โทร. 034-352027  ภายใน 3881-4 , 3125