การขอบัญชีผู้ใช้งานเครือข่ายนนทรี

ขั้นตอน

     1. สำหรับบุคลากรใหม่ ที่ได้รับคำสั่งจ้างจากมหาวิทยาลัยแล้ว ให้เข้ายืนยันข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ https://accounts.ku.ac.th และเลือกเมนู การยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล
     2. ใส่เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และนามสกุลภาษาอังกฤษ (ตัวอักษรใหญ่ทั้งหมด) จากนั้นให้เลือกประเภทบุคลากร และเลือก ยืนยัน
     3. กรณีกรอกรายละเอียดตามข้อ 2 ถูกต้อง ระบบจะให้กำหนดรหัสผ่านใหม่ โดยต้องกำหนดให้ตรงตามหลักเกณฑ์ คือ รหัสผ่านมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร และมีความยาวไม่เกิน 16 ตัวอักษรและจะต้องประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กและใหญ่ ตัวเลข 0-9 อย่างน้อย 1 ตัว และ อักขระพิเศษ เช่น ! @ # $ % & อย่างน้อย 1 ตัวอักขระ (ยกเว้นเครื่องหมาย ‘ และ “) โดยกรอก 2 ครั้งใน 2 ช่องให้ตรงกัน และเลือก เปลี่ยนรหัสผ่าน
     4. หากกำหนดรหัสผ่านแล้ว ระบบจะให้ท่านกำหนด คำถาม/คำตอบ สำหรับกรณีการกู้คืนรหัสผ่าน โดยต้องเลือกคำถาม และตอบคำถาม 2 คำถาม จากนั้นเลือก บันทึกคำตอบ
     5. เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว ถือว่าท่านได้มีบัญชีผู้ใช้งานเครือข่ายแล้ว ซึ่งระบบจะกลับไปหน้า ระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานเครือข่าย โดยหน้านี้ท่านจะสามารถ เลือก เปลี่ยนรหัสผ่าน ตั้งคำตอบของการตั้งรหัสผ่าน ดูข้อมูลบัญชีผู้ใช้และอีเมลล์สำรอง หรือดูกิจกรรมการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของตนเองได้ โดยท่านสามารถดูบัญชีผู้ใช้งานเครือข่ายของตนเองได้ในเมนู ข้อมูลบัญชีผู้ใช้และอีเมลล์สำรองในหน้านี้


หมายเหตุ :
     1. สำหรับบุคลากรปัจจุบัน ที่มีบัญชีผู้ใช้งานเครือข่ายอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 2559 เป็นต้นมา ต้องดำเนินการเช่นเดียวกันนี้
     2. สำหรับบุคลากรปัจจุบัน ที่มีบัญชีผู้ใช้งานเครือข่ายอยู่แล้ว และยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบหรือเข้าไปบริหารจัดการบัญชีของท่านผ่านเว็บไซต์ https://accounts.ku.ac.th นี้ได้เช่นกัน โดยต้องทำการ login ด้วยบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านปัจจุบัน

คลิก >> การยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information Verification)

copyright © งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โทร. 034-352027  ภายใน 3881-4 , 3125