บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1

    งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ตอเนกประสงค์ สำหรับใช้งานระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมสำนักงาน และโปรแกรมประยุกต์ทั่วไป 

     สถานที่ให้บริการ 
  
     ตั้งอยู่อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ชั้น 3 เปิดให้บริการแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย แขกรับเชิญของมหาวิทยาลัย และผู้มีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี

     อัตราค่าธรรมเนียม (รายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ)

รายวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. วันละ 8,000 บาท

รายชั่วโมง 1,000 บาทต่อชั่วโมง

     การจองใช้บริการ 
          
     ผู้ใช้บริการสามารถจองใช้งานได้ด้วยตนเอง ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ชั้น 3 โทร 034-351553, 034-352026-8 ภายใน 3881-3, 3125

     ห้องให้บริการ

Zone

ลักษณะ

อุปกรณ์

จำนวนเครื่อง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1

สำหรับการเรียนการสอน

ฝึกอบรม

   - เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 
   
   - เครื่องโปรเจคเตอร์

   - เครื่องเสียง

55

1

1

   
  

 


copyright © งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โทร. 034-352027  ภายใน 3881-4 , 3125